Oíche mhaith                      Slán 

                             Fáilte

Dia duit  Go raibh maith agat

An Nollaig

Nollaig Shona Duit

Happy Christmas

Ath-bhliain faoí mhaise duit

Happy new Year

Tá Dadaí na Nollag ag teacht.

Santa is coming

Seo bronntanas duit

Here’s a present for you.

Go raibh maith agat.

Thank You

Beannachtaí  Greetings

Dia Duit: Hello

Dia is Mhuire Duit: Hello

Dia Duit ar Maidin :   Good Morning

Oiche Mhaith:  Good Night

Fáilte:  Welcome

Ceisteanna: Questions

Cá bhfuil do leabhar? Where is your book?

Ca bhfuil an teilifís? Where is the television?

Cé hé sin? Who is that?

Cé hí an chailín atá ina suí in aice leat? Who is the girl sitting beside you?

Cé a d’ith an cáca milis? Who ate the cake?

Cad atá ar an teilifís? What’s on television?

Cad atá á dhéanamh agat? What are you doing?

Cad is ainm do do mhuinteoir? What is your teacher’s name?

An bhfuil scáth fearthainne agat? Do you have your umbrella?

An bhfuil do mhála scoile agat? Do you have your school bag?

An bhfuil do mhála spóirt agat? Do you have your sports bag?

An bhfuil do bhróga peile agat? Do you have your football boots?

An bhfuil do chulaith snámha agat? Do you have your swimming togs?

An bhfuil aon obair bhaile agat? Do you have homework?

An raibh tu tinn inne? Were you sick yesterday?

An mó dalta i do rang? How many pupils in your class?

Ag cur in aithne

Cad is ainm duit? Seán is ainm dom/Is mise Seán

What is your name? Seán is my name

Conas atá tú? Tá mé go maith go raibh maith agat

How are you? I am well, thank you

Conas ata tú?  Níl mé ar fónamh

How are you?   I’m not well.

Tá tineass cinn orm 

I have a headache

Gaeilge ag an mBord - Gaeilge at the Table

Am loin ata ann

It is lunchtime

Am bhricfeasta ata ann

It is breakfast time

Suigh síos ag an mbord 

Sit at the table please

Múch an teilifís  

Turn off the television

Ar mhaith leat prátaí

Would you like potatoes

An bhfuil go leor pizza agat.

Have you enough pizza?

Tabhair dom an siúcra le do thoil.

Pass me the sugar please

Ordaithe

Deán deifir, brostaigh ort.

Hurry up.

Ith do lón.

Eat all your lunch.

Cuir ort do chóta ag am lón inniu.

Put on your coat at lunchtime today.

Bí cúramach ar an mbóthar.

Be careful on the road.

Éist le do mhúinteoir.

Listen to your teacher

Glan suas do bhord.

Clean your table

Tar isteach.

Come in

Téigh amach.

Go out

Food - Bia

sicín

sceallóga

prátaí

piseanna

pónairí feoil

pizza

lasagne

arán

brioscaí

glasraí

deoch

bainne

tae

caife

Cén t-am é?          What time is it?

A haon, 1 a dó 2, a trí 3, a ceathar 4, a cúig 5, a sé 6, a seacht 7, a hocht 8, a naoí, 9, a deich 10,  a haon-déag 11, a dó-dhéag 12

 

A chlog

o clock

Cúig taréis

5 past

Deich taréis

10 past

Ceathrú  taréis

Quarter past

Fiche taréis

 20 past

Fiche –cúig tareis

25 past

Leath-uair tareis

Half past

Fiche-cúig chun

25 to

Fiche chun

 20 to

Ceathrú chun

 Quarter to

Deich chun

 10 to

Cúig chun

 5 to

Ag déanamh obair bhaile - Doing homework

An bhfuil obair bhaile agat? 

Do you have homework?

An bhfuil d’obair bhaile déanta agat 

Do you have your homework done?

Tóg amach do pheann luaidhe.

Take out your pencil

Cá bhfuil do chóipleabhar?

Where is your copy.

Conas a deireann tú..... 

How do you say....

Litrigh..... le do thoil...

Please spell .......

Cuir do bhosca loin ar an gcófra.

Put your lunchbox on the press.

Mata- Maths

Béarla- English

Gaeilge- Irish

Stair- History

Tíreolaíocht- Geography

Corp Oideachas

PE

Ealaín

Art

Drama

Drama

creideamh

Religion

peann

pen

peann luaidh

 pencil

mala scoile

school-bag

leabhar

book

Éadaí-Scoile- uniform

Carbhat- tie

Léine- shirt

sciorta -skirt

geansaí- jumper

pinafore-pilirín

broga- shoes