Gaeilge Sa Bhaile

An Nollaig

Nollaig Shona Duit
Happy Christmas
Ath-bhliain faoí mhaise duit
Happy new Year
Tá Dadaí na Nollag ag teacht.
Santa is coming
Seo bronntanas duit
Here’s a present for you.
Go raibh maith agat.
Thank You

Ceisteanna: Questions

Cá bhfuil do leabhar? Where is your book?
Ca bhfuil an teilifís? Where is the television?
Cé hé sin? Who is that?
Cé hí an chailín atá ina suí in aice leat? Who is the girl sitting beside you?
Cé a d’ith an cáca milis? Who ate the cake?
Cad atá ar an teilifís? What’s on television?
Cad atá á dhéanamh agat? What are you doing?
Cad is ainm do do mhuinteoir? What is your teacher’s name?
An bhfuil scáth fearthainne agat? Do you have your umbrella?
An bhfuil do mhála scoile agat? Do you have your school bag?
An bhfuil do mhála spóirt agat? Do you have your sports bag?
An bhfuil do bhróga peile agat? Do you have your football boots?
An bhfuil do chulaith snámha agat? Do you have your swimming togs?
An bhfuil aon obair bhaile agat? Do you have homework?
An raibh tu tinn inne? Were you sick yesterday?
An mó dalta i do rang? How many pupils in your class?

Ag cur in aithne

Cad is ainm duit? Seán is ainm dom/Is mise Seán
What is your name? Seán is my name

Conas atá tú? Tá mé go maith go raibh maith agat
How are you? I am well, thank you

Conas ata tú? Níl mé ar fónamh
How are you? I’m not well.

Tá tineass cinn orm
I have a headache

Beannachtaí Greetings

Dia Duit: Hello
Dia is Mhuire Duit: Hello
Dia Duit ar Maidin : Good Morning
Oiche Mhaith: Good Night
Fáilte: Welcome

Gaeilge ag an mBord - Gaeilge at the Table

Am loin ata ann
It is lunchtime

Am bhricfeasta ata ann
It is breakfast time

Suigh síos ag an mbord
Sit at the table please

Múch an teilifís
Turn off the television

Ar mhaith leat prátaí
Would you like potatoes

An bhfuil go leor pizza agat.
Have you enough pizza?

Tabhair dom an siúcra le do thoil.
Pass me the sugar please

Ordaithe

Deán deifir, brostaigh ort.
Hurry up.

Ith do lón.
Eat all your lunch.

Cuir ort do chóta ag am lón inniu.
Put on your coat at lunchtime today.

Bí cúramach ar an mbóthar.
Be careful on the road.

Éist le do mhúinteoir.
Listen to your teacher

Glan suas do bhord.
Clean your table

Tar isteach.
Come in

Téigh amach.
Go out

Food - Bia

sicín
sceallóga
prátaí
piseanna
pónairí feoil
pizza
lasagne
arán
brioscaí
glasraí
deoch
bainne
tae
caife

Cén t-am é?           What time is it?


A haon, 1 a dó 2, a trí 3, a ceathar 4, a cúig 5, a sé 6, a seacht 7, a hocht 8, a naoí, 9, a deich 10, a haon-déag 11, a dó-dhéag 12

A chlog

o clock
Cúig taréis

5 past
Deich taréis

10 past
Ceathrú taréis

Quarter past
Fiche taréis

20 past
Fiche –cúig tareis

25 past
Leath-uair tareis

Half past
Fiche-cúig chun

25 to
Fiche chun

20 to
Ceathrú chun

Quarter to
Deich chun

10 to
Cúig chun

5 to

Ag déanamh obair bhaile - Doing homework

An bhfuil obair bhaile agat?
Do you have homework?

An bhfuil d’obair bhaile déanta agat
Do you have your homework done?

Tóg amach do pheann luaidhe.
Take out your pencil

Cá bhfuil do chóipleabhar?
Where is your copy.

Conas a deireann tú.....
How do you say....

Litrigh..... le do thoil...
Please spell .......

Cuir do bhosca loin ar an gcófra.
Put your lunchbox on the press.

Mata-MathsBéarla-EnglishGaeilge-IrishStair-History
Tíreolaíocht-GeographyCorp Oideachas
PE
Ealaín
Art
Drama
Drama
creideamh
Religion
peann
pen
peann luaidh
pencil
mala scoile
school-bag
leabhar
book
Éadaí-Scoile- uniformCarbhat- tieLéine- shirt
sciorta -skirtgeansaí- jumperpinafore-pilirínbroga- shoes

The following cookies load by default:

Strictly necessary cookies
These cookies are essential for visitors to be able to browse the website and use its features. None of this information can be used to identify visitors as all data is anonymized.

Site session
Purpose: To remember different visitor preferences on the website.
Duration: For duration of browser session.

Preferred language
Purpose: To be able to provide the website in the visitor's preferred language (if the website contains multiple languages).
Duration: 1 year.

Currency
Purpose: To be able to show prices in the currency matching the visitor's preferences.
Duration: 30 days.

Google Recaptcha
Purpose: To be able to validate whether the visitor is human and to limit the amount of spam from contact forms.
Duration: 1 year.
Provider: Google.


Third-party cookies
These cookies collect information about how visitors use the website, like which pages they've visited and which links they've clicked on. None of this information can be used to identify visitors as all data is anonymized.

ga
Purpose: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Duration: 1 year.
Provider: Google.

gid
Purpose: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Duration: 24 hours.
Provider: Google.

gat
Purpose: Used by Google Analytics to throttle request rate.
Duration: 1 year.
Provider: Google.

We also integrate with social platforms on this site that allow you to connect with your social network in various ways. Social media integration will set cookies through the website which may be used to enhance your profile on social media sites or contribute to the data they hold for various purposes outlined in their respective privacy policies.