top of page

Gaeilge Sa Bhaile

An Nollaig

Nollaig Shona Duit
Happy Christmas
Ath-bhliain faoí mhaise duit
Happy new Year
Tá Dadaí na Nollag ag teacht.
Santa is coming
Seo bronntanas duit
Here’s a present for you.
Go raibh maith agat.
Thank You

Ceisteanna: Questions

Cá bhfuil do leabhar? Where is your book?
Ca bhfuil an teilifís? Where is the television?
Cé hé sin? Who is that?
Cé hí an chailín atá ina suí in aice leat? Who is the girl sitting beside you?
Cé a d’ith an cáca milis? Who ate the cake?
Cad atá ar an teilifís? What’s on television?
Cad atá á dhéanamh agat? What are you doing?
Cad is ainm do do mhuinteoir? What is your teacher’s name?
An bhfuil scáth fearthainne agat? Do you have your umbrella?
An bhfuil do mhála scoile agat? Do you have your school bag?
An bhfuil do mhála spóirt agat? Do you have your sports bag?
An bhfuil do bhróga peile agat? Do you have your football boots?
An bhfuil do chulaith snámha agat? Do you have your swimming togs?
An bhfuil aon obair bhaile agat? Do you have homework?
An raibh tu tinn inne? Were you sick yesterday?
An mó dalta i do rang? How many pupils in your class?

Ag cur in aithne

Cad is ainm duit? Seán is ainm dom/Is mise Seán
What is your name? Seán is my name

Conas atá tú? Tá mé go maith go raibh maith agat
How are you? I am well, thank you

Conas ata tú? Níl mé ar fónamh
How are you? I’m not well.

Tá tineass cinn orm
I have a headache

Beannachtaí Greetings

Dia Duit: Hello
Dia is Mhuire Duit: Hello
Dia Duit ar Maidin : Good Morning
Oiche Mhaith: Good Night
Fáilte: Welcome

Gaeilge ag an mBord - Gaeilge at the Table

Am loin ata ann
It is lunchtime

Am bhricfeasta ata ann
It is breakfast time

Suigh síos ag an mbord
Sit at the table please

Múch an teilifís
Turn off the television

Ar mhaith leat prátaí
Would you like potatoes

An bhfuil go leor pizza agat.
Have you enough pizza?

Tabhair dom an siúcra le do thoil.
Pass me the sugar please

Ordaithe

Deán deifir, brostaigh ort.
Hurry up.

Ith do lón.
Eat all your lunch.

Cuir ort do chóta ag am lón inniu.
Put on your coat at lunchtime today.

Bí cúramach ar an mbóthar.
Be careful on the road.

Éist le do mhúinteoir.
Listen to your teacher

Glan suas do bhord.
Clean your table

Tar isteach.
Come in

Téigh amach.
Go out

Food - Bia

sicín
sceallóga
prátaí
piseanna
pónairí feoil
pizza
lasagne
arán
brioscaí
glasraí
deoch
bainne
tae
caife

Cén t-am é?           What time is it?

A haon, 1 a dó 2, a trí 3, a ceathar 4, a cúig 5, a sé 6, a seacht 7, a hocht 8, a naoí, 9, a deich 10, a haon-déag 11, a dó-dhéag 12

A chlog
Cúig taréis
Deich taréis
Ceathrú taréis
Fiche taréis
Fiche –cúig tareis
o clock
5 past
10 past
Quarter past
20 past
25 past
Leath-uair tareis
Fiche-cúig chun
Fiche chun
Ceathrú chun
Deich chun
Cúig chun
Half past
25 to
20 to
Quarter to
10 to
5 to

Ag déanamh obair bhaile - Doing homework

An bhfuil obair bhaile agat?
Do you have homework?

An bhfuil d’obair bhaile déanta agat
Do you have your homework done?

Tóg amach do pheann luaidhe.
Take out your pencil

Cá bhfuil do chóipleabhar?
Where is your copy.

Conas a deireann tú.....
How do you say....

Litrigh..... le do thoil...
Please spell .......

Cuir do bhosca loin ar an gcófra.
Put your lunchbox on the press.

Mata-Maths
Béarla-English
Gaeilge-Irish
Stair-History
Tíreolaíocht-Geography
Corp Oideachas PE
Ealaín Art
Drama Drama
creideamh Religion
peann pen
peann luaidh pencil
mala scoile school-bag
leabhar book
Éadaí-Scoile- uniform
Carbhat- tie
Léine- shirt
Mata-Maths
geansaí- jumper
pinafore-pilirín
broga- shoes
bottom of page